Truth can not be suppressed and always is the ultimate victor.

 Home / Pages /Gallery / Mantras
 • Ganapati Upanishad - Atharvashirsha
 • Rudra Namakam-Chamakam
 • Mahanyasam - Part 1
 • Mahanyasam - Part 2
 • Arunam
 • Shri Suktam
 • Manyu Suktam
 • Bhoo Suktam
 • Narayana Suktam
 • Purusha Suktam
 • Lakshmi Ashtottara Shatanamavali
 • Lakshmis Ahasranamavali
 • Lalita Sahasranamavali
 • Vishnu Sahasranamavali
 • Rudra Ghanam AnuvAkam - 1
 • Rudra Ghanam AnuvAkam - 2
 • Kanakadhara stotram
 • Durga Suktam
 • DeviKhadgamala
 • Shanti mantram